SITE ALLÉGÉ
POUR MOBILE

GRADES GOSHIN BUDOKAI

 


dachi

UKE waza

ATEMI WAZA

unsoku  

Kata

Kumite

Programme

ceinture blanche

Musubi dachi

Gedan barai

Choku zuki

Ayumi ashi

Taikyoku shodan

Gohon gumite

Hachiji dachi

Age uke

Oi zuki

Mawari ashi

Heian shodan


Zenkutsu dachi

Shuto uke

Tetsui uchi

Ushiro mawari ashi

 

 

Kokutsu dachi


Mae geri

Hiki ashi

 

 

Reinoji dachi

 

Uraken uchi

 

 

 

Programme

ceinture jaune

Fudo dachi

Uchi uke

Gyaku zuki

Yori ashi

Heian nidan

Sanbon gumite

Heiko dachi

Morote uchi uke

Shuto uchi

Tsugi ashi

Ten no kata


 

Soto uke

Nukite uchi


 

 

 

Uchi komi

Yoko geri keage


 

 

   

Yoko geri kekomi

     
   

Empi uchi

     
 

Programme

ceinture orange

Kiba dachi

Haishu uke

Mawashi geri

O mawari ashi

Heian sandan

Kion ippon gumite

Heisoku dachi

Ura gedan barai

Fumikomi

Okuri ashi

Sanshin


Sanshin dachi

Hiza uke

Ura zuki

 

 Mawashi zuki


    Atama waza

 

 

 Kizami zuki


 

Programme

ceinture verte

Kosa dachi 

Kakiwake uke

Ushiro geri

Nami ashi

Heian yodan

Ippon gumite

Neko ashi dachi

 

Ura mawashi geri


Keri no kata


 

 

Hiza geri


 

 

 


Kagi zuki


 

 

 


Tate zuki


 

 

   

Haito uchi

 

 
 

Programme

ceinture bleus

Moto dachi

Juji uke

Gyaku mawashi geri

 

Heian godan

Jyu ippon gumite

Shiko dachi

Nagashi uke

Mikazuki geri


Empi no kata

 

 

Sukui uke

Ura mikazuki geri


 

 

 


Morote zuki


 

 

 


Teisho uchi


 

 

 

Programme

ceinture marron

Ippon dachi

Osae ude uke

Tobi geri

Tekki shodan

Jyu gumite

Hangetsu dachi

Koken uke

Kakato geri


Bunkai

 

Teisho uke

Nidan geri


 

 


 

Washide uchi

 

 

 Ippon ken

 

 

 

 

Règlement fédéral pour les grades supérieurs

 
Retour à l'accueil